EN
EN

Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

09 Mayıs 2019


Kişisel Veri Nedir?

İngilizce de Personel Data olarak adlandırılan kişisel veri ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kim olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak belirleyen gerçek kişiye ait tüm bilgilere kişisel veri denir. Kişisel verileri işlenen tüzel kişiler bu kanunun kapsamı dışındadır. Kişiyi belirlenebilecek hale getiren unsurlar sadece ad ve soyad değildir. Kişinin ekonomik, sosyal, fiziki, kimlik bilgileri, IP adresi, ses kaydı, taşıt plakası, hobileri, tercihleri, görüştüğü kişiler vb. bilgilerde kişisel veridir. Yani kısaca tek başına veya başka kaynaklar ile ilişkilendirilerek bir gerçek kişi tanımlanabiliyorsa bu kişisel veridir. Bir kişiyi belirlemeyen veya belirlemeyecek olan veriler anonim veridir. Veriyi anonimleştirme işlemi geri dönüşünün olmaması durumunda geçerlidir.

Örnek olarak; Ahmet, Fırat, 4 kelimeleri veriyi ifade eder. “Ahmet” kelimesini İsim, “Fırat” kelimesini Üniversite, “4” ifadesini de sınıf sütunlarına eklediğimiz de veri artık bilgiye dönüşür ve KVKK kapsamına girer. KVKK yalnızca gerçek kişilerin verilerinin korunması üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla kime ait olduğu bilinmeyen veriler kişiyi belirli ya da belirlenebilir olarak tanımlamadıkları için KVKK kapsamına girmezler.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Özel nitelikli kişisel veri öğrenildiği takdirde kişiyi mağdur edecek veya ayrımcılığa uğratacak nitelikteki verilerdir. Kanunun 6.maddesine göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler” dir. Belirlenen diğer kişisel verilere göre daha önemlidir ve korunması daha sıkı şekilde olmalıdır. Kişinin rızası olmadan özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi kanunen yasaklanmıştır. Fakat kişinin açık rızası olmadan sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin aşağıdaki hallerde işlenmesi mümkündür:

- Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,
- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir

Kişisel Veri İşlemede Açık Rıza Şartı Her Zaman Var Mıdır?

Kanunun 5. Maddesi uyarınca açık rıza verinin işlenmesi için hukukilik kazandıran tek unsur değildir. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Sağlık Verisi Nedir?

Kişiye ait fiziksel veya ruhsal sağlığına ilişkin her türlü veridir. Örneğin; göz numarası, kullandığı ilaçlar, muayene olduğu poliklinikler vb. veriler kişisel sağlık verileridir. Kanunun 6.maddesinde düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına tabidir.

[1] Hunt Evil

[2] Bir Siber Saldırı Yaşam Döngüsü, Cyber Kill Chain

Güvenlikle ile ilgili diğer “Nedir Makaleleri” için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. • Ağ erisim kontrolu (network access control/NAC) nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/ag_erisim_kontrolu_network_access_control_nac_nedir.html • CTF nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/ctf_nedir.html • Kişisel Veri ve Özel nitelikli kişisel veri nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/kisisel_veri_ve_ozel_nitelikli_kisisel_veri_nedir.html • Loglama ve SIEM nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/loglama_ve_siem_nedir.html • Netflow, Sflow nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/netflow_sflow_nedir.html • Önbelleğe alma (caching) nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/onbellege_alma_caching_nedir.html • Penetrasyon (sızma testi) nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/penetrasyon_sizma_testi_nedir.html • Soar nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/soar_nedir.html • Raid nedir? https://www.beyaz.net/tr/destek/makaleler/raid_nedir.html • UTM nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/utm_nedir.html • Verbis nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/verbis_nedir.html • Zeroday nedir? https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/zeroday_nedir.html

Güvenlikle ile ilgili diğer “Nedir Makaleleri” için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

[1] Ağ erisim kontrolu (network access control/NAC) nedir?

[2] CTF nedir?

[3] Loglama ve SIEM nedir?

[4] Netflow, Sflow nedir?

[5] Önbelleğe alma (caching) nedir?

[6] Penetrasyon (sızma testi) nedir?

[7] Soar nedir?

[8] Raid nedir?

[9] UTM nedir?

[10] Verbis nedir?

[11] Zeroday nedir?


İlgili İçerikler:

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog