EN
EN

Regülasyonlar: Dünyanın Tecrübesinin Kurumunuza Katkısı


Regülasyonlar, bir sektörde veya pazarda faaliyet gösteren şirketlerin uyması gereken yasal kurallar ve standartlardır. Regülasyonlar, şirketlerin faaliyetlerini belirli kurallara ve standartlara göre yürütmesini zorunlu kılar. Bu kurallar ve standartlar, geçmişte yaşanan sorunlardan ve hatalardan ders alınarak oluşturulur. Bu sayede, şirketler bu sorunları yaşamadan önleyebilir ve daha güvenli ve verimli bir şekilde çalışabilirler. Regülasyonlar aynı zamanda dünya genelinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok firmaya bilgi güvenliği stratejilerini inşa ederken rehberlik sağlayabilmektedir. Farklı coğrafyalarda uygulanan regülasyonlar, sektörel standartlar ve en iyi uygulamalar, şirketinizi daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir konuma taşıyabilir.

Regülasyonlara uyum, şirketlerin hem yasal yaptırımlardan kaçınmasını hem de paydaşlarına karşı güvenilir ve sorumlu bir imaj sergilemesini sağlar. Regülasyonlara uyumun şirket itibarına katkısı, şirketin uyguladığı kurumsal yönetim ilkeleriyle de yakından ilgilidir.

Kurumsal yönetim ilkeleri, şirketin yönetimini, işleyişini ve performansını belirleyen kurallar, kontroller, politikalar ve kararlar kümesini ifade eder. Kurumsal yönetim ilkelerinin dört temel direği adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve güvenliktir. Bu ilkeler, şirketin paydaşlarıyla olan ilişkilerini, işlem süreçlerini, yasal uyumluluğunu ve performans değerlendirmesini etkiler. Kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir şekilde regülasyonlara uyan bir şirket, hissedar değerini, müşteri memnuniyetini, çalışan bağlılığını ve toplumsal sorumluluğunu artırabilir. Böylece, şirketin itibarı da yükselir.

Kurumda yürütülen bilgi teknolojileri faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen BT regülasyonları da bir diğer önemli başlıktır. BT regülasyonlarına uyum sağlamak isteyen bir kurumun BT yönetişimi, risk yönetimi ve uyum yönetimi gibi alanlarda bütüncül ve etkin bir yaklaşım benimsemesi gerekir. BT yönetişimi, BT faaliyetlerinin kurumun hedefleri ve stratejileri ile uyumlu olmasını sağlayan kurallar, kontroller, politikalar ve kararlar kümesidir. BT risk yönetimi, BT faaliyetlerinin karşılaşabileceği tehditleri, zayıflıkları ve fırsatları belirleyen, analiz eden, değerlendiren ve yöneten süreçtir. BT uyum yönetimi, BT faaliyetlerinin yasal, etik ve sektörel kurallar ve standartlara uygun olmasını sağlayan ve denetleyen süreçtir.

BT regülasyonlarına uyum için, bir kurumun çeşitli standartlar, yöntemler ve araçlardan faydalanması mümkündür. COBIT, ITIL, ISO 20000, ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, PCI DSS, KVKK gibi standartlar, BT yönetişimi, risk yönetimi ve uyum yönetimi alanlarında kurumlara rehberlik eder. Bu standartlara uyum sağlamak, kurumun BT performansını, kalitesini, güvenliğini ve sürekliliğini artırır. Örneğin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan GDPR, şirketlerin müşteri verilerini korumak için benimsedikleri politikaları şekillendirmelerine yardımcı olur. Bu tür regülasyonları anlamak ve uygulamak, şirketin itibarını güçlendirecek ve müşteri güvenini artıracaktır.

Uyum için BeyazNet’in sunduğu çözümlerden biri DMA hizmetidir. DMA BeyazNet’in bilgi güvenliği için oluşturduğu hizmettir ve Digital Maturity Assessment yani Dijital Olgunluk Analizi’nin kısaltmasıdır. DMA, bir organizasyonun dijital olgunluk seviyesini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kullanılır. DMA, dünyadaki birçok regülasyon ve framework’ü kapsar ve içerdiği metotlarla regülasyonlara ne derecede uyumlu olduğunuz ortaya koyar. Bunu yaparken, kategorilerine özgü belirlenen değerlendirme kriterleri üzerinden organizasyonun dijital olgunluğunu puanlar ve raporlar.

DMA’nın regülasyonlara uyumluluk için sağladığı faydalar şunlardır:

- Uyumluluk risklerinin azaltılması: Dijital olgunluk değerlendirmesi, şirketlerin regülasyonlara uyumluluk düzeyini belirlemesine yardımcı olur. Bu sayede, şirketler uyumluluk risklerini azaltabilir ve olası yaptırımlardan kaçınabilir.
- Uyumluluk maliyetlerinin düşürülmesi: Dijital olgunluk değerlendirmesi, şirketlerin uyumluluk süreçlerini ve sistemlerini iyileştirmesine yardımcı olur. Bu sayede, şirketler uyumluluk maliyetlerini düşürebilir.
- Rekabet avantajı elde edilmesi: Dijital olgunluk değerlendirmesi, şirketlerin regülasyonlara uyumluluğunu göstererek rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.

DMA hizmeti ile ilgili daha fazla bilgi almak ve dijital olgunluk analizi kapsamında dünya ulusal ve uluslararası çapta regülasyonlara uyum için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak:

Kurumsal Yönetim İlkeleri | IIENSTITU. https://www.iienstitu.com/blog/kurumsal-yonetim-ilkeleri.

ÖRGÜTSEL BAĞLAMDA KİŞİ-GRUP UYUMU (KURAMSAL PERSPEKTİF) - DergiPark. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1123848.

Yazar: Eren Öksüz/BeyazNet Bilgi Sistemleri Denetim Analisti